Billiard-Carom-Libre-The-unusual-playing-style-of-Khiem-Le-Tuyển-tập-các-kiểu-gom-bi-cà-chớn

Video Details

Bida là bộ môn không giới hạn về kỹ thuật
ề cao sức sáng tạo tối đa của người chơi,
kỳ ai đam mê môn bida cũng có thể tìm ra
g đường bi vượt ngoài các quy luật bida
ẵn từ trước đến nay. Clip bida ngẫu nhiên
xin được đề cập đến vài trường hợp minh
quan điểm bida nêu trên. ... More

2015-09-05

Added Sep 5, 2015  

Channel Sports

Duration 4:50   |   views 56125


Permalink:

Embed This Video:

Like this video? Share it! Submit it to Stumbleupon by Clicking here -->


Like us on Facebook for Frequent Updates

All Rights Reserved Billiards HQ.